gratis verzending binnen Nederland en België vanaf 50 euroGratis verzending vanaf €50 in NL & België

Algemene voorwaarden NuBehangen.nl

Algemene Voorwaarden van NuBehangen.nl, gevestigd te Hoogeveen

1. Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden op onze webshop NuBehangen.nl.
De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op onze website, zodat je deze nog even in alle rust kunt lezen.

1.2

Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn en in deze algemene voorwaarden worden genoemd. Wij behouden het recht om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.

1.4

NuBehangen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties met in achtneming van de algemene voorwaarden.

2. Levering

2.1

De levering van je bestelling vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht je bestelling op een of andere manier niet meer leverbaar of verkrijgbaar zijn, dan zullen wij dat na constatering zo spoedig mogelijk melden.

2.2

Aan de leveringsplicht van NuBehangen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NuBehangen.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.


2.3

Genoemde termijnen, zowel op de webshop als in onze communicatie zijn bij benadering. Wij, NuBehangen.nl, kan dus niet aansprakelijk gesteld worden bij afwijking van genoemde termijnen.

3. Prijzen

3.1

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3

Alle prijzen op de site zijn in euro's en worden gecommuniceerd inclusief 21% btw.

4. Retouren

4.1

Alle bestelde producten kunnen aan ons geretourneerd worden, mits dit binnen 30 dagen na ontvangst bij ons wordt gemeld en uiteraard in nieuwstaat is. Je hebt dus 30 dagen om je bestelling op zicht te hebben, na dit zichttermijn vervalt het retourrecht.

4.2

Wil je je bestelling retourneren en je hebt dit binnen het zichttermijn gemeld bij ons gemeld, dan heb je nog 14 dagen om je bestelling ook daadwerkelijk te retourneren. Na 14 dagen, na het melden van je retour, vervalt het retourrecht alsnog. Wees dus slim en stuur je bestelling na het melden van je retour ook direct retour, zodat we de overeenkomst kunnen ontbinden en je geld terug kunnen storten.

4.3

Producten die niet geretourneerd kunnen worden zijn fotobehang/wandposters en op maat gemaakte producten. Deze producten worden ten allen tijde op afroep gemaakt en zijn dus speciaal voor jou gemaakt. Tevens nemen wij alleen ongeopende en onbeschadigde rollen behang retour.

4.4

Kosten die gemaakt worden ten behoeve van je retour zul je zelf moeten betalen. Ook kunnen wij de eventuele kosten, bij constatering van beschadigde producten, inhouden op het terug te betalen bedrag.

4.5

Het volledige door jou betaalde factuurbedrag wordt binnen 14 dagen na het ontvangen van de geretourneerde bestelling automatisch terugbetaald. Om fraude te voorkomen storten wij het terug te betalen bedrag op het, bij ons bekende rekeningnummer, waarmee de originele bestelling is geplaatst.

5. Gegevensbeheer

5.1

Als je bij ons een bestelling hebt geplaatst, dan nemen wij uiteraard je gegevens op in ons klantenbestand. Wij houden ons daarbij strikt aan de regels in de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens nooit verstrekken aan derden.


5.2

Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze webshop en dragen daarom zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.

5.3

In sommige gevallen roepen wij onze mailinglijst aan om informatie of nieuwsbrieven te versturen. Omdat je klant bij ons bent hebben wij het recht om deze mailings te versturen. Wens je deze e-mails niet meer te ontvangen? Dan kan je jezelf afmelden onderaan de e-mail. Je wordt dan uit onze mailinglijst verwijderd en je ontvangt dan geen e-mails meer van ons totdat je jezelf weer aanmeldt.

6. Garantie

6.1

Wij garanderen dat onze geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur en staan daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

6.2

De garantietermijn die wij handhaven komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen bij het gebruik of de toepassing. Dat betekent dat je zelf aansprakelijk bent voor het keuren van de toepassing en of ons product daar op een goede wijze toepasbaar op is. Bij twijfel kan je altijd contact met ons opnemen, maar uiteindelijk ben je zelf aansprakelijk. 

6.3

Als je de bestelling hebt ontvangen is het handig deze meteen te controleren op juistheid met in achtneming van het zichttermijn. Eventuele gebreken of geleverde goederen dienen binnen het zichttermijn van 14 dagen bij ons gemeld te worden. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie en in nieuwstaat verkerend. Na het uitblijven van de melding, zal na het zichttermijn het retourrecht vervallen en kan je geen aanspraak meer maken op vergoeding van de producten.

6.4

Indien klachten van de afnemer door NuBehangen.nl gegrond worden bevonden, zal NuBehangen.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van NuBehangen.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van NuBehangen.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van NuBehangen.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van NuBehangen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5

Nubehangen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens nubehangen.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van nubehangen.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.7

Arbeidskosten (b.v.van schilders of behangers) worden nooit vergoed. Ten hoogste wordt het artikelbedrag vergoed mits het een gegronde klacht betreft.

7. Aanbiedingen & kortingscoupon van behangstalen

7.1
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt NuBehangen.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3
Mondelinge toezeggingen verbinden NuBehangen.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4
Aanbiedingen van NuBehangen.nl gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.5
NuBehangen.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7.7
Aanbiedingen op onze webshop gelden niet i.c.m. andere reeds bestaande kortingsafspraken.

7.8
Bij het aanvragen van een behangstaal ontvang je éénmalig een couponcode terwaarde van €2,50. Tijdens het afrekenen van je bestelling kun je maximaal 1 couponcode invoeren waarmee je direct €2,50 terugkrijgt op je bestelling.
Wanneer je meerdere behangstalen aanvraagt zijn deze kosten voor eigen rekening. Voorbeeld: je vraagt 6 behangstalen aan terwaarde van €7,50. Je ontvangt dan van ons 1 couponcode van €2,50 welke je kunt inwisselen in je winkelwagen.8. Overeenkomst

8.1
Een overeenkomst tussen NuBehangen.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling door NuBehangen.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2
NuBehangen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1
Alle informatie op onze website, zoals foto's, afbeeldingen, afmetingen, kleuren en andere info, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1
NuBehangen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van NuBehangen.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3
NuBehangen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is NuBehangen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4
Indien NuBehangen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1
NuBehangen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, zowel door de transporteur als door de gebruiker zelf. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1

Alle producten blijven eigendom van NuBehangen.nl zolang de betaling voor de producten niet volledig of helemaal niet is voldaan. Zie artikel 3:92 BW.

12.2
De door NuBehangen.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan NuBehangen.nl of een door NuBehangen.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin NuBehangen.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht NuBehangen.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan NuBehangen.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen NuBehangen.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij NuBehangen.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. Verzendkosten:

14.1
Bij NuBehangen.nl betaalt u binnen Nederland vanaf € 50,00 geen verzendkosten ( exclusief waddeneilanden ). Bestellingen buiten Nederland worden verzonden tegen de prijzen die u kunt vinden in de tabel op de pagina verzending.

14.2
Verzendkosten en andere kosten voor het retourneren van producten zijn voor de afnemer zelf.